REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
PRZEZ
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki rejestracji na kursy szkoleniowe organizowane w ramach projektu Reaktor prowadzonego przez Organizatora. Warunki te są również określone w polityce prywatności.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Regulamin  – niniejszy dokument określający zasady informowania Organizatora o chęci uczestniczenia w Kursie i zawarcia Umowy, jak również podstawowe zasady organizacji Kursów
i Rejestracji. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, Zamawiającego, Uczestników
i Zgłaszanych.

Strona internetowa  – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której są udostępniane informacje na temat Kursów oraz formularz zgłoszeniowy umieszczony pod adresem internetowym www.reaktor.pwn.pl

Organizator – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Organizatorem), kod pocztowy: 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000067444,  NIP: 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 zł.

Pracodawca  – osoba prawna zapewniająca Zgłaszanym możliwość udziału w Kursie, która podpisała z Organizatorem Umowę, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Pracodawcę i Zgłaszanych.

Usługi Szkoleniowe  – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursów, w tym przede wszystkim zapewnienie lokalizacji, kadry szkoleniowej, prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Zgłoszenie – deklaracja  chęci udziału w Kursie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym www.reaktor.pwn.pl na Stronie internetowej Organizatora
i podanie danych: imienia, nazwiska, adresu mailowego, telefonu, nazwy Kursu. W wyniku zgłoszenia klient otrzyma link do Testu.

Zgłaszany – pełnoletnia osoba fizyczna zgłaszana do udziału w Kursie przez Zamawiającego wyrażającego wolę zapewnienia innym osobom możliwości udziału w Kursie.

Zamawiający  – pełnoletnia osoba fizyczna wyrażająca wolę uczestniczenia w Kursie przez dokonanie Zgłoszenia lub inny podmiot wyrażający wolę zawarcia Umowy z Organizatorem w celu zapewnienia innym osobom możliwości udziału w Kursie.

Test – test kompetencji przesyłany w formie elektronicznej przez Organizatora do Zamawiającego/Zgłaszanego, w celu dokonania weryfikacji poziomu wiedzy z zakresu programowania w języku, którego nauczanie jest objęte zakresem Kursu.

Rejestracja – wyrażenie chęci zawarcia Umowy lub umożliwienia udziału w Kursie osobom trzecim (Zgłaszanym) i zawarcia Umowy, dokonane już po zapoznaniu się z wynikami rozwiązanego Testu.

Uczestnik – osoba uczestnicząca w Kursie, która podpisała z Organizatorem Umowę lub Zgłaszany faktycznie uczestniczący w Kursie. Uczestnikiem Kursu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia, pod warunkiem wykonania Testu oraz dokonania płatności.

Umowa – umowa zawierana między Organizatorem a Zamawiającym w formie pisemnej, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usługi Szkoleniowej w zamian za wynagrodzenie. Po podpisaniu Umowy Zgłaszani lub odpowiednio Zamawiający zostają wpisani na listę uczestników Kursu.

Kurs – kilkutygodniowe cykliczne kursy szkoleniowe przewidziane dla określonej liczby uczestników, organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, polityce prywatności oraz wzorze Umowy. Kurs składa się z: Rozgrzewki przed kursem, warsztatów programowania z trenerem, warsztatu z trenerem kariery, indywidualnej rozmowy z trenerem na zakończenie kursu, Dnia Kariery.

Rozgrzewka przed kursem – pierwszy dzień Kursu, obowiązkowa, indywidualna nauka na podstawie materiałów otrzymanych od Organizatora. Ma na celu merytoryczne przygotowanie Uczestników do udziału w warsztatach. Każdy z uczestników uczy się indywidualnie w wybranym przez siebie czasie i miejscu. W zależności od rodzaju Kursu Uczestnik otrzymuje materiały on-line do zapoznania się z nimi w terminie od 3 tygodni do 1 tygodnia przed rozpoczęciem Kursu. Na zakończenie Rozgrzewki przed kursem otrzymuje od Organizatora do wykonania maksymalnie 9 zadań w celu sprawdzenia stopnia opanowania udostępnionego materiału.

Dzień Kariery – spotkanie odbywające się w terminie maksymalnie 3 tygodni po zakończeniu Kursu, podczas którego odbywa się wręczenie certyfikatów ukończenia Kursu, spotkanie z i rekruterami IT.


Rozdział 2. Zasady świadczenia Usług Szkoleniowych

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator oferuje Zamawiającym udział w Kursach, o których informacje są zamieszczane na Stronie internetowej.
 3. Kursy organizowane na podstawie indywidualnych zamówień dla pracowników danej firmy nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu Zgłoszenia na Kurs.
 5. Warunkiem udziału w Kursie jest:
 • dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie internetowej www.reaktor.pwn.pl;
 • samodzielne rozwiązanie Testu sprawdzającego predyspozycje do nauki programowania; test zostanie przekazany drogą mailową na adres Zamawiającego lub odpowiednio Zgłaszanego,
  w terminie do 3 dni roboczych od momentu dokonania Zgłoszenia;
 • podpisanie Umowy z Organizatorem;
 • dokonanie opłaty za Kurs.
  Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zainteresowania uczestnictwem w Kursie lub odpowiednio chęcią zgłoszenia Zgłaszanych do udziału w Kursie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy i stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od  Zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu/Zgłaszanemu za pośrednictwem e-maila Test. Zamawiający i Zgłaszany mają 3 dni na rozwiązanie Testu.
  W terminie 4 dni roboczych od rozwiązania Testu Organizator skontaktuje się z Zamawiającym/Zgłaszanym w celu poinformowania o  osiągniętym wyniku.
 2. Pozytywnie zdany Test i dokonanie Rejestracji są podstawą do przygotowania Umowy, która zostanie przesłana na podany adres mailowy Zamawiającego/Zgłaszanego. Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z wpisaniem Uczestnika na listę osób rozpoczynających Kurs.
  W dniu rozpoczęcia Rozgrzewki przed kursem drogą mailową Uczestnik otrzyma dodatkowe informacje dotyczące organizacji Kursu zawierające m.in. informacje na temat dokładnego miejsca odbywania się Kursu, agendy kursu. Organizator wystawi fakturę VAT w terminach wskazanych w Umowie.

Rozdział 4. Płatność

 1. Płatność za udział w Kursie jest szczegółowo uregulowana w Umowie i zależy od rodzaju Kursu. Informacje na temat cen poszczególnych Kursów są umieszczone w poszczególnych ofertach dostępnych na stronie: www.reaktor.pwn.pl
 2. Zawarcie Umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnowania ze Zgłoszenia w każdym momencie.
 2. Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Rejestracji w każdym momencie. Przepisy niniejszego rozdziału są stosowane zarówno do przypadków, w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji
  z udziału w Kursie,  jak również zmniejszenia liczby Zgłoszonych.
 3. Rezygnacja z Rejestracji lub Zgłoszenia oznacza zakończenie procesu przygotowania do przedstawienia oferty Umowy. Po rezygnacji ze Zgłoszenia Organizator odstępuje od wykonywania wszelkich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, związanych
  z zapewnieniem przygotowania do udziału w Kursie, w tym przede wszystkim odstępuje od przesłania Zamawiającemu/Zgłaszanemu Testu oraz jego sprawdzenia.
 4. Rezygnacja ze Zgłoszenia lub Rejestracji może zostać zgłoszona telefonicznie, mailowo na adres reaktor@pwn.pl lub listownie przesyłką poleconą na adres Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem REAKTOR.

Rozdział 6. Zmiana warunków

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone
  w Umowie o Usługach Szkoleniowych zawieranej między Organizatorem
  a Zamawiającym;
  b) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone
    w Umowie o Usługach Szkoleniowych, zawieranej między Zamawiającym
    a Organizatorem;
    c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
    (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych lub zmiany adresu Strony internetowej);
    d) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych Organizatora określonych w rozdziale 1 Regulaminu.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu przez publikację na Stronie internetowej. Nowy tekst Regulaminu również zostanie przesłany drogą mailową do Zamawiających, na których Umowy mają wpływ zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy Zgłoszeniu.

Rozdział 7. Odwołanie Kursu

 1. Organizator ma prawo do odwołania Kursu najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia Rozgrzewki przez kursem. W tym przypadku wszelkie wpłacone kwoty podlegają zwrotowi.
 2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Kursu Organizator poinformuje
  o odwołaniu Kursu drogą pocztową, mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Pracodawców lub Uczestników o odwołaniu Kursu drogą telefoniczną lub mailową informacja ta dodatkowo zostanie przekazana drogą pocztową.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kursu w zakresie ilości czasu przewidzianego na omówienie danego tematu, rodzaju zadań przewidzianych
  w trackie trwania Kursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia Rozgrzewki przed kursem.

Rozdział 8. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczenia Usług Szkoleniowych, dotyczące Zamawiających, Zgłaszanych, Uczestników bądź ich reprezentantów, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 zł.
 3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Organizatora Usług Szkoleniowych, w tym przyjmowania Zgłoszeń, koordynacji Rejestracji, zawarcia i realizacji Umowy, koordynacji Szkoleń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dokonania niezbędnych rozliczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także marketingu towarów i usług własnych Organizatora (w formie tradycyjnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
 1. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat lub w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej odwołania.
 1. W przypadku dokonywania Rejestracji przez Zamawiającego będącego osobą prawną dane osobowe osób Zgłaszanych w zakresie: imion, nazwisk i adresów mailowych, nazwy Kursu, numeru telefonu, są pozyskiwane przez Organizatora za pośrednictwem Zamawiającego. Zgłaszanym w takim przypadku przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
 2. Ze względu na charakter przeprowadzenia Dnia Kariery Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, informacji o ukończeniu kursu mogą zostać udostępnione innym uczestnikom Dnia Kariery wyłącznie w celu związanym z wręczeniem certyfikatów.

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Dbając o wysoką jakość merytoryczną kursu  Uczestnik po zakończeniu Kursu i prawidłowym zaliczeniu określonych w Umowie projektów otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Kursu.

 1. Ostatniego dnia kursu Uczestnik bierze udział w Dniu Kariery. W czasie Dnia Kariery dojdzie do prezentacji najlepszych projektów uczestników Kursu, wręczenie certyfikatów ukończenia Kursu, spotkania z rekruterami IT współpracującymi z Organizatorem.
 2. Osoby, które spełnią wymagania określone w ust. 3 poniżej otrzymają od PWN certyfikat ukończenia Kursu.
 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Kursu jest udział w min. 80% godzin zajęć określonych w harmonogramie, potwierdzonych podpisem Uczestnika na imiennej liście uczestników oraz prawidłowe wykonanie wszystkich zadań i projektów.
  Brak udziału w więcej niż 20% zajęć określonych w harmonogramie skutkuje brakiem możliwości uzyskania certyfikatu ukończenia Kursu.W przypadku gdy za nieobecność na warsztatach prowadzonych w ramach Kursu Programowania winy nie ponosi Uczestnik (np. hospitalizacja), możliwość uzyskania certyfikatu jest zależna od decyzji trenera lub od spełnienia kryteriów otrzymania certyfikatu w innym terminie. Niezależnie od tego Uczestnik ma prawo w takiej sytuacji wypowiedzieć niniejszą umowę. Kwota Wpisowego ulega zwrotowi jedynie w przypadkach, w których przeszkody o których mowa w zdaniu pierwszym wystąpiły przed przesłaniem Uczestnikowi materiałów teoretycznych.
 4. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja kursu zamkniętego
  (in company). Zasady realizacji takiego szkolenia są regulowane odrębną umową zawieraną
  z konkretnym Zamawiającym.
 5. Prawem właściwym do zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
  a sądami – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory między Organizatorem a Zamawiającym, niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a konsumentem, które na mocy prawa zgodnie
  z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem URL:  http://www.reaktor.pwn.pl/regulamin/, gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.

 

REKLAMACJA KURSU

Kursant ma prawo do reklamacji sposobu prowadzenia kursu, elementów logistyki i organizacji kursu.

Termin zgłoszenia reklamacji nie później niż 3 dni od momentu zaistnienia przesłanki. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie po otrzymaniu informacji drogą ustną lub mailową, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości.

 

W przypadku zaistnienia przesłanek do reklamacji przez Kursanta dochodzi do spotkania Menedżera projektu, Mentora i Kursanta.  Gdyby spotkanie nie było możliwie do przeprowadzenia odbywa się rozmowa telefoniczna.

Ostatnia zmiana:  24.05.2018r.

 

Patroni medialni